Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (septičke i sabirne jame)

Obavještavamo vas o otvorenom javnom natječaju

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA obavljanje usluge: PRAŽNJENJE I ODVOZ KOMUNALNIH OTPADNIH VODA IZ INDIVIDUALNIH SUSTAVA ODVODNJE (septičke i sabirne jame) NA PODRUČJU MEĐIMURJA, prema grupama kako slijedi:

I. grupa – Grad Mursko Središće (naselja Hlapičina, Križovec, Peklenica i Štrukovec)

II. grupa – Općina Belica (naselja Belica i Gardinovec)

III. grupa – Općina Dekanovec (naselje Dekanovec)

IV. grupa – Općina Domašinec (naselja Domašinec i Turčišće)

V. grupa – Općina Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava)

VI. grupa – Općina Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec)

VII. grupa – Općina Goričan (naselje Goričan)

VIII. grupa – Općina Gornji Mihaljevec (naselja Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec i Vukanovec)

IX. grupa – Općina Mala Subotica (naselja Držimurec, Mala Subotica, Palovec, Piškorovec, Strelec i Sveti Križ)

X. grupa – Općina Podturen (naselja Celine, Ferketinec, Miklavec, Novakovec i Sivica)

XI. grupa – Općina Selnica (naselja Bukovec, Donji Koncovčak, Donji Zebanec, Gornji Zebanec, Merhatovec, Plešivica, Praporčan, Selnica, Zavešćak, Zebanec Selo)

XII.  grupa – Općina Sveta Marija (naselja Donji Mihaljevec i Sveta Marija)

XIII. grupa – Općina Sveti Juraj na Bregu (naselja Dragoslavec, Frkanovec, Okrugli Vrh, Pleškovec dio, Vučetinec dio i Zasadbreg dio)

XIV. grupa – Općina Sveti Martin na Muri (Brezovec, Čestijanec, Gornji Koncovčak, Gradišćak, Grkavešćak, Jurovčak, Jurovec, Kaplešćak, Lapšina, Marof, Sveti Martin na Muri, Toplice Sveti Martin, Vrhovljan i Žabnik)

XV. grupa – Općina Štrigova (Banfi, Grabrovnik, Jalšovec, Leskovec, Prekopa, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban, Štrigova i Železna Gora)

XVI. grupa – Općina Vratišinec (naselja Gornji Kraljevec i Vratišinec)

Rok za dostavu ponuda je 05. lipnja 2020. godine do 11,00 sati.

Dokumentacija za javni natječaj objavljena je na https://medjimurske-vode.hr/javna-nabava/

Natječaj je objavljen na web stranicama Međimurskih voda te u listu Međimurje od 18.05.2020.

Na natječaj se mogu prijaviti svi zainteresirani gospodarski subjekti koji zadovoljavaju uvjete prema natječaju na str. 5. i 6. Dokumentacije za javni natječaj.

Objavljen je 6. fotografski natječaj „Moji doli i bregi“ čiji je organizator LAG Međimurski doli i bregi

Natječaj traje do 31. srpnja 2020. godine.

Teme foto natječaja su poljoprivreda i turizam, a fotografije moraju biti snimljene na području LAG-a Međimurski doli i bregi.
Svaki sudionik može poslati ukupno 5 fotografija, a šalju se na adresu elektronske pošte lag.mdib@gmail.com.

Autori najboljih fotografija bit će nagrađeni bogatim poklon paketima članova LAG-a Međimurski doli i bregi.

Svi detalji nalaze se u natječaju u prilogu: 6. Foto natječaj 2020

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnih prostora u Poslovnom centru Domašinec, ulica Katarine Zrinski 1

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne  novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09) i Odluke o prodaji poslovnih prostora u Poslovnom centru Domašinec, ulica
Katarine Zrinski 1, Domašinec., Klasa: 372-01/12-01/01, Urbroj: 2109/4-12-01-01, od
16.03.2012. godine, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Domašinec, Općinski načelnik
Općine Domašinec, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju poslovnih prostora u Poslovnom centru Domašinec, ulica Katarine Zrinski 1

1. PREDMET PRODAJE I OSNOVNI PODACI O NEKRETNI:
Predmet prodaje su poslovni prostor u Poslovnom centru Domašinec, ulica Katarine zrinski
1., Domašinec
Katastarska općina: Domašinec
Broj z.k.uloška: 3157
Broj gruntovne čestice: 2389/1/1/1/30/2 – poslovno stambena zgrada od 238 čhv
Poslovni prostori izgrađeni su u “roh-bau” sistemu, te se kao takvi izlažu javnom
natječaju.
Svaki poslovni prostor ima mogućnost priključka na struju (pripadajuća el. snaga od 2
KW), izveden priključak vode, izveden priključak plina, te odvodnju iz sanitarnih prostora.
Razliku el. snage (potrebnu) kupac ugovara s distributerom i plaća distributeru.
Kupac je distributeru plina dužan platiti naknadu za priključenje plina.
Svaki od poslovnih prostora kupac (vlasnik) može prenamijeniti u stambeni prostor.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnih prostora u Poslovnom centru Domašinec, ulica Katarine Zrinski 1