ODRŽANE DVIJE AKCIJE SAKUPLJANJA OTPADA

U mjesecu kolovozu na području Općine Domašinec održane su dvije akcije sakupljanja električnog i elektroničkog otpada, tekstila i guma.

Akcije su organizirane u suradnji sa ovlaštenim sakupljačima tih vrsta otpada: za EE otpad obrt Duma Elektronika iz Varaždina, za gume tvrtka Gummimpeks iz Varaždina a za tekstil Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca. Akcija su održane subotom i to 19. kolovoza u Domašincu na prostoru iza Doma kulture a 26. kolovoza u Turčišću ispred Društvenog doma u vremenu od 07,30 do 11,00 sati.  .

 

Odaziv mještana bio je jako dobar što pokazuju i brojke o sakupljenim količinama otpada:

 

Domašinec : EE otpad – 3300 kg

Gume – 2210 kg

Tekstil – 1200 kg

 

Turčišće :     EE otpad – 600 kg

Tekstil – 600 kg

 

Održane akcije su edukativnog i ekološkog karaktera i služe  za informiranje mještana o načinima odvajanja otpada a samim time ispunjava se i članak 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13) prema kojemu jedinice lokalne samouprave imaju obvezu provođenja izobrazno informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom. Akcije ovog tipa održavat će se i dalje a sve u svrhu podizanja ekološke svijesti mještana.

 

 

Referent – Komunalni redar

Tomica Ciceli

-::-