Poduzetnička zona

JAVNA NADMETANJA:

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Domašinec o prodaji i utvrđivanju početne cijene građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Domašinec – Turčišće, Klasa: 021-05/2005-01/91, od 06.04.2005. godine i Zaključka Povjerenstva za provedbu natječaja o prodaji i zakupu nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec, Klasa: 021-05/06-01/127, od 05.09.2006. godine, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), Povjerenstvo objavljuje

JAVNO NADMETANJE

ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U
PODUZETNIČKOJ ZONI DOMAŠINEC – TURČIŠĆE

 

Poduzetnička zona Domašinec - Turčišće

Poduzetnička zona Domašinec - Turčišće

1. Prodaji putem javnog nadmetanja izlaže se slijedeće građevinsko zemljište:

* gruntovna čestica br 223/b/1/4/8, identična kat.čest.br. 7/19, pašnjak od 3120 m²

Građevinsko zemljište je namijenjeno isključivo za izgradnju poduzetničkih objekata.

2. Početna cijena zemljišta na javnom nadmetanju je 64,00 kune za 1 m² (četvorni metar).

3. Minimalno podizanje cijene između ponuđača koji sudjeluju u javnom nadmetanju za određenu česticu građevinskog zemljišta je jedna kuna po m² zemljišta.

4. Za sudjelovanje u javnom nadmetanju sudionici javnog nadmetanja su dužni na ruke voditelja javnog nadmetanja uplatiti jamčevinu u iznosu od 10.000,00 kuna (isključivo u kunama) po svakoj čestici zemljišta za koju se nadmeću, prije početka javnog nadmetanja.

5. Sudionicima koji ne uspiju u javnom nadmetanju jamčevina se vraća odmah po sastavljanju zapisnika u Uredu Općine Domašinec, a sudionicima koji uspiju u javnom nadmetanju uplaćuje na ŽRN Općine Domašinec i uračunava u cijenu kupljenog zemljišta.

6. Cijenu zemljišta postignutu na javnom nadmetanju sudionici koji uspiju u javnom nadmetanju dužni su u cijelosti uplatiti na ŽRN Općine Domašinec u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o najpovoljnijem ponuđaču.

7. U konačnom uređenju građevinsko zemljište će biti opremljeno sa:

* asfaltiranom prometnicom (širina 6 m, uzdužna parkirališta, nogostupi i travnate površine),
* oborinskom odvodnjom (oborinska kanalizacija izgrađena ispod prometnice),
* plinskom mrežom,
* vodovodnom mrežom,
* trafostanicom i n/n mrežom s javnom rasvjetom,
* TK mrežom.

8. Budući vlasnici građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Domašinec – Turčišće nemaju posebnu obvezu financiranja izgradnje komunalne infrastrukture iz točke 7. ovog nadmetanja.

9. Priključenje građevinske čestice na komunalnu infrastrukturu plaća budući vlasnik građevinskog zemljišta (plaćanje izvođenja priključaka, zakupa el. snage, naknada za priključenje i sl. troškova vezanih uz priključenje na infrastrukturu),

10. Promjenu kulture zemljišta plaća budući vlasnik poduzetničke parcele prilikom ishođenja građevinske dozvole,

11. Općina Domašinec nudi posebne pogodnosti prilikom izgradnje građevinskih objekata u poduzetničkoj zoni koje se odnose na plaćanje komunalnog doprinosa, oslobađanjem od plaćanja u visini od 10 % do 100%, ovisno o broju novozaposlenih radnika, temeljem posebne odluke Općinskog vijeća Općine Domašinec.

12. Poduzetničke parcele će se prodavati putem javnog nadmetanja koje će se održavati svakog zadnjeg petka u mjesecu s početkom u 10 sati, na licu mjesta u Poduzetničkoj zoni Domašinec – Turčišće.

13. Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve domaće fizičke i pravne osobe, a strane samo ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete (identitet se utvrđuje uvidom u osobnu iskaznicu, domovnicu ili putovnicu, te registraciju obrta ili poduzeća).

14. Uvid u prostornu dokumentaciju (DPU) i ostale informacije vezane uz točku 12. mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec ili na tel. 040 863 240 ili na e-mail: opcina-domasinec@ck.t-com.hr

OBAVIJEST O PRODAJI OSTALIH GRAĐEVINSKIH ČESTICA

(koje nisu predmetom ovog nadmetanja):

Prema odluci Povjerenstva, objavom javnog nadmetanja u tjednim glasilima Međimurske županije.

GRAFIČKI PRIKAZ PODUZETNIČKE ZONE DOMAŠINEC – TURČIŠĆE

Grafički prikaz - poduzetnička zona Domašinec - Turčišće

Panorama industrijske zone

Izvod iz Odluke o poticanju poduzetništva

U svrhu poticanja poduzetništva i poticanja zapošljavanja na području Općine Domašinec, djelomično ili u cijelosti oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa vlasnici (poduzetnici – obrtnici) građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Domašinec – Turčišće, prilikom gradnje poduzetničkih objekata. – Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 1. ove Odluke ostvaruju svi vlasnici građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Domašinec – Turčišće pod uvjetom da nakon kupnje građevinskog zemljišta, odnosno stavljanja u funkciju poduzetničkih objekata, na neodređeno puno radno vrijeme zaposle određeni broj radnika koji imaju stalno prebivalište na području Općine Domašinec, i to:

BROJ
NOVOZAPOSLENIH RADNIKA NA NEODREĐENO PUNO RADNO
VRIJEME KOJI IMAJU STALNO PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU
OPĆINE DOMAŠINEC
POSTOTAK
OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA U UKUPNOM RAZREZU KOMUNALNOG
DOPRINOSA
1
10%
2
20%
3
30%
4
40%
5
50%
6
60%
7
70%
8
80%
9
90%
od 10 i više
100%

Poduzetnička zona Domašinec-Turčišće

LOKACIJA ZONE: Između naselja Domašinec i Turčišće, obuhvaća dio naselja Domašinec i dio naselja Turčišće. Nalazi se uz županijsku cestu br. 2003, pravac M. Središće – Sv. Juraj u Trnju, udaljenost do ŽC 0,00 km. Udaljenost od autoceste Goričan – Zagreb, 7 km.
POVRŠINA ZONE: 4,0087 hektara
BROJ PARCELA U ZONI: 9
Namjena proizvodne i uslužne djelatnosti
Broj slobodnih parcela: 3
Prosječna veličina parcele: prosječna veličina 3.489 m2 (parcele su veličine od 2.343 do 5.800 m2)
CIJENA PO M2 64,00 kn / m2 utvrđena odlukom Općinskog vijeća Općine Domašinec, Klasa: 021-05/2005-01/91, od 06.04.2005. godine
VISINA KOMUNALNOG DOPRINOSA: Visina komunalnog doprinosa za građevine u poduzetničkoj zoni Domašinec – Turčišće je 15,00 kn / m3.* Posebnom odlukom Općinskog vijeća utvrđene su pogodnosti vezane uz broj novozaposlenih radnika u Poduzetničkoj zoni Domašinec -Turčišće (Odluka pod oznakom *)
OPREMLJENOST KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
  1. PROMETNICA – asfaltirana prometnica je izvedena
  2. ODVODNJA – izvedeno u cijeloj dužini prometnice
  3. PLINSKA MREŽA – izvedena
  4. VODOVODNA MREŽA – izvedena
  5. ELEKTRIČNA MREŽA SA TRAFOSTANICOM – izvedeno (grđ. dozvola postoji)
  6. JAVNA RASVJETA – pripreme za izgradnju u tijeku
  7. TELEFONSKA MREŽA – pripreme za izgradnju u tijeku (građ. dozvola postoji)
STANJE PPU: Izrađen PPUO općine DomašinecPoduzetnička zona je uvrštena u Prostorni plan uređenja Općine Domašinec (“Sl. glasnik Međimurske županije” br. 12/04)
STANJE DPU Izrađen detaljni plan uređenja Poduzetničke zone Domašinec – Turčišće (“Sl. glasnik Međimurske županije” br. 6/03).
VLASNIČKA STRUKTURA ZEMLJIŠTA Vlasništvo Općine Domašinec
GRAĐEVINSKA DOKUMENTACIJA Postoji (sva)
OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT Općinski načelnik, Dragutin Lisjak, tel. 863 240.

Izvod iz odluke o poticanju poduzetništva