JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Odluke o prodaji zemljišta, Klasa: 944-18/12-01/01, Urbroj: 2109/4-12-01-02 od 16.03.2012. godine, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Domašinec, Općinski načelnik Općine Domašinec, raspisuje

JAVNO NADMETANJE
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec

1. PREDMET PRODAJE JE:
Zemljište upisano u z.k.ul.br. 3158 k.o. Domašinec:
• čestica br. 2387/1/1/2 od 333 čhv-a, identična k.č.br. 3428/2, površine 1.196 m2,
• čestica br. 2387/1/1/3 od 326 čhv-a, identična k.č.br. 3428/3, površine 1.174 m2,
• čestica br. 2387/1/1/4 od 318 čhv-a, identična k.č.br. 3428/4, površine 1.143 m2,
Gore navedene čestice nalaze se unutar granica građevinskog područja naselja
Domašinec, te se smatraju građevinskim zemljištem.

JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec

-::-