20. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

POZIV_20_SJEDNICA_VIJECA – Preuzmite u PDF dokumentu

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/11-01/23
Urbroj: 2109/4-11-01-01
Domašinec, 19.12.2011.

Na temelju članka 25. Statuta Općine Domašinec  (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj: 03/09) i članka 66. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća  Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/10.), 

S A Z I V A M

 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec, za

 PETAK 23.12.2011. godine u 18:00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Domašinec

 

DNEVNI RED:

  

1. Donošenje Zaključka o Izvješću o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Domašinec za 2010. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
2. a) Donošenje 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Domašinec za 2011. godinu(materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
b) Donošenje 2. Izmjena i dopuna Plana nabave (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
c) Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2011. godini (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
d) Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Domašinec za 2011. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
e) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2011. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
f) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Općine Domašinec za 2011. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
3. a) Donošenje Proračuna Općine Domašinec za 2012. godinu i Projekcije Proračuna za 2013. i 2014. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
b) Donošenje Plana razvojnih programa za razdoblje 2012. do 2014. godine (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
c) Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Domašinec za 2012. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
d) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2012. godini (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
e) Donošenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Domašinec za 2012. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
f) Donošenje Programa javnih potreba u športu na području Općine Domašinec za 2012. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
g) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2012. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
4. Donošenje Odluke o tužbi protiv HT d.d. Savska cesta 32, Zagreb (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
5. Donošenje Zaključka o imenovanju osobe (mrtvozornika) za utvrđivanje nastupa smrti (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
6. Donošenje Zaključka vezanog uz prigovor na primjedbu OPG-a Peršak Slaven, Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici, utvrđivanje Zaključka na sjednici),
7. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Općine Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),NAPOMENA: Vijećnici mogu izvršiti uvid u Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja svakog radnog dana od 7 do 15 sati, sve do početka 20. sjednice Općinskog vijeća, 
8. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Domašinec za 2012. godinu,Materijal će vijećnici primiti na kućnu adresu naknadno. 
9. Aktualni sat.

 

 

Na sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec pozivam:

  • općinskog načelnika Općine Domašinec,
  • zamjenicu općinskog načelnika Općine Domašinec,
  • novinare.

 

 

S poštovanjem,

 PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA DOMAŠINEC                                                                                        Dragutin Furdi v.r.

-::-