19. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/11-01/02
Urbroj: 2109/4-11-01-01
Domašinec, 11.03.2011.Na temelju članka 25. Statuta Općine Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj: 03/09) i članka 66. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/10.),


SAZIVAM

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec, za
PETAK 21.10.2011. godine u 18:00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Domašinec

DNEVNI RED:

1. a) Donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Domašinec za 2011. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

b) Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

2. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za k.o. Domašinec i Turčišće (materijal i obrazloženje u privitku),

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadama troškova članova predstavničkog tijela, radnih tijela i zaposlenika Općine Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici. Privitak: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke i Odluka iz 2006. godine),

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

5. Donošenje Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

6. Rasprava o Sporazumu o preuzimanju otpada – odlagalište Piškornica d.o.o. (prijedlog Sporazuma u privitku, odluka na sjednici nakon rasprave),

7. Aktualni sat.

Na sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec pozivam:

  • općinskog načelnika Općine Domašinec,
  • zamjenicu općinskog načelnika Općine Domašinec,
  • novinare.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA DOMAŠINEC
Dragutin Furdi v.r.

-::-