PROGRAM gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Domašinec za 2011. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 30., stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 16. Statuta Općine Domašinec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 3/09), Općinsko vijeće Domašinec na 13. sjednici održanoj dana 08.12.2010. godine, donijelo je

P R O G R A M
gradnje objekata komunalne infrastrukture
u Općini Domašinec za 2011. godinu

Kompletan dokument u PDF-u

-::-