Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Na temelju Odluke o preuzimanju akata Općinskog poglavarstva Općine Domašinec koji se
odnose na stipendiranje redovnih studenata, Klasa: 604-02/11-01/02, Urbroj: 2109/4-11-02-01, od
17.10.2011. godine, Općinski načelnik Općine Domašinec, raspisuje

NATJEČAJ
ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti čiji roditelji (ili roditelj ako je samohrana majka ili otac) imaju prebivalište na području Općine Domašinec prije objave natječaja za dodjelu stipendije, da su studenti prve, druge, treće ili četvrte godine studija, da imaju prosjek ocjena:
· za prvu godinu studija najmanje 3,50
· za drugu i naredne godine studija najmanje 2,01
2. Ukupno se dodjeljuje pet (5) stipendija, ovisno o mjestu studija:
· za studij u Čakovcu 300,00 kuna mjesečno,
· za studij u ostalim gradovima RH 400,00 kuna mjesečno.
3. Potrebna dokumentacija:
3.1. Zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom.
3.2. Potvrda o redovnom upisu na visoku školu ili fakultet.
3.3. Presliku osobne iskaznice, i preslike osobnih iskaznica roditelja.
3.4. Preslike svjedodžbi 1., 2., 3., i 4. razreda srednje škole (za studente 1. godine studija).
3.5. Potvrdu fakulteta s položenim ispitima i prosjekom ocjena.
3.6. Izjavu o broju članova kućanstva (tiskanica se dobije u JUO Općine Domašinec ili na
internetskim stranicama Općine Domašinec www.opcina-domasinec.hr).
3.7. Izjavu da ne prima niti jednu drugu stipendiju (tiskanica se dobije u JUO Općine Domašinec ili na internetskim stranicama Općine Domašinec
www.opcina-domasinec.hr ).
3.8. Potvrdu fakulteta o redovnom studiju za člana uže obitelji – braća ili sestre, ako su na studiju.
3.9. Potvrdu Porezne uprave o ostvarenom dohotku za roditelja (roditelje) ako je roditelj
(roditelji) poduzetnik/obrtnik/poljoprivrednik.
3.10. Potvrdu o visini plaće (prosjek plaće za zadnja 3 mjeseca) roditelja i svih članova
kućanstva koju izdaje poslodavac u RH ili inozemstvu ako je roditelj (roditelji) zaposlen u
inozemstvu.
Umirovljenici dostavljaju odrezak o isplati tuzemne mirovine i/ili inozemne mirovine.
3.11. Izjavu s upisanim prihodima svih članova kućanstva prema potvrdama iz točke 3.9. i 3.10. (tiskanica se dobije u JUO Općine Domašinec ili na internetskim stranicama Općine
Domašinec www.opcina-domasinec.hr),
3.12. Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec da podnositelj zamolbe (nositelj kućanstva) nema nepodmirenih obveza prema Općini Domašinec.
4. Zamolbe se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec – Povjerenstvu za dodjelu stipendija, ulica Martina Pušteka 9, Domašinec, u roku od 15 dana od dana objave natječaja.
5. Potrebne tiskanice koje izdaje Jedinstveni upravni odjel mogu se podići svakog radnog dana u vremenu od 07 do 15 sati.
6. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec ili na telefon 863 240.
Klasa: 604-02/11-01/03
Urbroj: 2109/4-11-02-02
Domašinec, 28.10.2011.

OPĆINSKI NAČELNIK

Preuzmite ovaj natječaj u PDF dokumentu

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/11-01/02
Urbroj: 2109/4-11-01-01
Domašinec, 11.03.2011.Na temelju članka 25. Statuta Općine Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj: 03/09) i članka 66. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/10.),


SAZIVAM

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec, za
PETAK 21.10.2011. godine u 18:00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Domašinec

DNEVNI RED:

1. a) Donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Domašinec za 2011. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

b) Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

2. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za k.o. Domašinec i Turčišće (materijal i obrazloženje u privitku),

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadama troškova članova predstavničkog tijela, radnih tijela i zaposlenika Općine Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici. Privitak: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke i Odluka iz 2006. godine),

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

5. Donošenje Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

6. Rasprava o Sporazumu o preuzimanju otpada – odlagalište Piškornica d.o.o. (prijedlog Sporazuma u privitku, odluka na sjednici nakon rasprave),

7. Aktualni sat.

Na sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec pozivam:

  • općinskog načelnika Općine Domašinec,
  • zamjenicu općinskog načelnika Općine Domašinec,
  • novinare.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA DOMAŠINEC
Dragutin Furdi v.r.