LOVAČKO DRUŠTVO “JASTREB” DOMAŠINEC

Osnovano je 1945. godine i danas broji 62 člana. Lovačko društvo je udruga dobrovoljnih udruženih građana lovaca u cilju unapređenja, uzgoja, zaštite, lova i iskorištavanja divljači i njezinih dijelova bez namjere stjecanja dobiti.
Društvo djeluje na uzgoju, zaštiti, lovu i korištenju divljači koje uz gospodarsku funkciju obuhvaća i funkciju zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, njegovanja lovačke etike i običaja te zaštite prirode i ljudskog okoliša.

Posebna djelatnost društva ogleda se kroz izobrazbu i odgoj lovaca podižući lovačku etiku te organiziranje, razvijanje i unapređenje lovne radne kinologije i lovnog streljaštva. U ostvarivanju interesa i ciljeva društva, društvo surađuje s nadležnim državnim tijelima i službama, znanstvenim ustanovama, javnim i privatnim tvrtkama, udrugama i savezima.

Danas društvom rukovodi Izvršni odbor koji čine:

 • predsjednik: Darko Erić
  • tajnik: Danijel Tomašek
  • blagajnik: Dragutin Đurkin
  • lovnik: Andrija Tomašek
  • ekonom: Dušan Glad
  • evidentičar: Marijan Mezga
  • lovni turizam: Tihomir Žvorc
  • lovočuvar: Zvonimir Glavina

Dobrovoljno vatrogasno društvo Domašinec

Dobrovoljno vatrogasno Društvo Domašinec osnovano je dana 30.07.1927.godine, a osnovalo ga je 20 mještana Domašinca na poticaj tadašnjeg učitelja Martina Viljevca. Prvi predsjednik društva bio je Vranović Ivan, a zapovjednik, Bister Ivan. Još prije osnivanja društva, 1922. godine, nabavljena je ručna šprica iz Austrije za gašenje požara koja još i danas postoji. Ručna šprica bila je spremljena u maloj šupi, a 1928.god. preseljena je u vatrogasno spremište koje se nalazilo na prostorima današnjeg Doma zdravlja. Prema zapisima najveći požari dogodili su se 1935. godine kada je izgorjelo 15, a drugi put 16 stambenih i drugih objekata, najviše radi gusto naseljenog naselja Domašinec. Društvo je kroz niz godila nabavljalo vatrogasnu opremu, te su tako nabavljeni agregati za vodu „Rakovica“-1955, „Sora“-1962 i „Zigler“-1974,god. U 1969 ,godini nabavljen je i prvi kombi marke IMV za prijevoz vatrogasaca i opreme. Od 1951. do 1980. godine unutar društva djelovala je i muzička sekcija limene glazbe od deset članova. Kako se nabavljalo sve više opreme ukazala se potreba za izgradnjom novog vatrogasnog doma koji je izgrađen u vremenu od 1966. -1968. god, na novoj, odnosno današnjoj lokaciji. Godine 1984. nabavljena je autocisterna marke FAP 1314 sa rezervoarom od 5000 litara vode i 500 litara pjenila u koju stane nekolicina vatrogasaca. Sa tom autocisternom služimo se još i danas. Novi kombi nabavljen je 1999. godine i preuređen je u intervencijsko zapovjedno vozilo sa opremom za tehničke intervencije (hidrauličke škare, razopure, agregat za struju i ostala oprema za spašavanje pri prometnim nesrećama). Društvo je vodilo brigu i osposobljavanju svojih članova pa tako za prvog podoficira 1952. godine polazi i završava Valent Lisjak, a prvi časnik u društvu bio je Andrija Tomašek, koji je časnički tečaj završio 1984 god. Društvo je slavilo i obilježavalo 30,50,70 i 80-tu obljetnicu rada i postojanja. Osamdeseta obljetnica proslavljena 24.06.2007. ove uz pokroviteljstvo Općinskog poglavarstva Općine Domašinec. Povodom obilježavanja obljetnica prvu zastavu društvo dobiva za 30 obljetnicu, drugu 1997. godine povodom obilježavanja 70. obljetnice rada. Početkom devedesetih godina društvo doživljava svoj značajni uspon, jer se pomlađuje novim članstvom koji sa svojim vatrogasnim obrazovanjem preuzimaju vodeća mjesta u društvu i podižu društvo u kadrovskom , natjecateljskom, a ponajviše u intervencijskoj spremnosti društva. Tako danas društvo ukupno broji 78 članova, što aktivnih, pričuvnih, počasnih i vatrogasne mladeži. Struktura vatrogasnog kadra izgleda ovako: 6 časnika I. klase, 3 časnika, 7 dočasnika I. klase, 6 dočasnika, 16 vatrogasaca I. klase i 17 ispitanih vatrogasaca, a pojedini članovi vatrogasne postrojbe posjeduju i specijalnosti za sprave za zaštitu dišnih organa i spašavanje pri tehničkim intervencijama. Skupština DVD-a Domašinec održana 2005. godine proglašava Kanižaj Miju i Čemerika Antuna za počasne članove društva a od HVZ dobivaju i činove viši počasni vatrogasni časnik. Na temelju procjene ugroženosti i plana zaštite od požara za Općinu Domašinec 2005 godine, DVD Domašinec postaje Središnja postrojba za našu Općinu Domašinec sa vatrogasnom postrojbom od 20 interventnih članova. Članovi postrojbe posjeduju liječnička uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti. Unatrag par godina nabavljena je oprema za zaštitu vatrogasaca i za gašenje požara u ukupnoj vrijednosti oko 300.000,00 kuna. Društvo je uspostavilo internacionalnu suradnju sa vatrogascima iz Švicarske iz mjesta Deredingen od koji je na dar dobilo dosta vrijedne opreme. Isto tako društvo ima potpisanu povelju o bratimljenu sa Industrijskim DVD-om INA Petrokemija iz Kutine. U natjecanjima unazad 10 godina ukupno je osvojeno 50 pokala, a više od 70% osvojenih pokala su za prva i druga mjesta na natjecanjima VZP Dekanovec –Domašinec –Podturen. Društvo se financira iz proračuna Općine Domašinec, dobrovoljnih priloga mještana i donacijama poduzetnika i sponzora. Sadašnje čelništvo DVD-a: * Predsjednik Upravnog Odbora-Robert Filipović * Zapovjednik vatrogasne postrojbe i DVD-a Stjepan Tomašek

ŠRD „Ribica“

Športsko ribolovno društvo „Ribica“ Turčišće osnovano je 31.01.1998. godine. Osnovna djelatnost društva je športski ribolov, čuvanje i zaštita voda (šljunčara) na terenu k.o. Turčišće.
Društvo danas broji 67 članova od toga 60 seniora, jednog juniora i 6 kadeta.
Predsjednik društva : Dolenec Zdravko
Izvršni Odbor društva: Dolenec Zdravko, Mikulić Danijel, Katančić Davor, Legin Mira, Vrtarić Dragutin, Novak Danijel, Mesarek Marijan.
Nadzorni Odbor : Šagi Martin, Radonjić Đorđe i Barić Petar.
ŠRD „Ribica“ Turčišće ima natjecateljsku ekipu koja se natječe u II. Županijskoj ligi, vođa ekipe: Katančić Zlatko, te natjecatelji Katančić Davor, Marić Krunoslav,Višnjić Renato i Mučić Renato.

Društvo vodi brigu za zaštitu vode na terenu k.o. Turčišće gdje je i izgradilo Ribički dom.
Ima organiziranu ribočuvarsku službu sa sjedištem 5 ribočuvarskog sektora Turčišće. U 2007. godini društvo je dosad organiziralo u suradnji s S.Š.R.D.M.Ž. tri natjecanja i to finale kupa za seniore, seniorke, juniore i juniorke Međimurske županije ukupno je nastupila 21 ekipa, drugo kolo II. Županijske lige seniori 12 ekipa, te organizacija prvog kola za kadete i juniore županije Međimurske. Društvo ima registriranu natjecateljsku stazu “Nova graba Turčišće”.

Društvo ima uređenu ribolovnu stazu na “Staroj grabi Turčišće” kod Ribolovnog doma.
U vodi obitavaju slijedeće vrste riba: šaran, amur, štuka, som, babuška, diverika, linjak, žutooka, crvenperka, grgeč….

PRIOPĆENJE – 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec (27.09.2010.)

Točka 1. dnevnog reda
Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Općinsko vijeće Općine Domašinec donijelo je Pravilnik o zaštiti arhivskog gradiva
koji se uređuje prikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskoga i registraturnog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju Općine Domašinec i njenih/njegovih prednika kao i predaja gradiva nadležnom arhivu.

Točka 2. dnevnog reda
Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec

Općinsko vijeće utvrdilo je koeficijente za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec. Koeficijenti se kreću u rasponu od 1 do 1,79. Plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec ostaju na razini dosadašnjih.

Točka 3. dnevnog reda
Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec

Općinsko vijeće Općine Domašinec donijelo je Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec

Stručno znanje, učinkovitost i poštivanje službene dužnosti službenika ocjenjuje se prema kriterijima stručnosti, kreativnosti i samoinicijativnosti u izvršavanju poslova, kvalitete i opsega obavljenih poslova i pridržavanja zadanih rokova u izvršavanju poslova i poštivanju radnog vremena.

Točka 4. dnevnog reda
Donošenje Zaključka o Izvješću o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 2009. godinu

Općinsko vijeće donijelo je Zaključak kojim se prihvaća Izvješće Državnog ureda za reviziju – Područni ured Čakovec, o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 2009. godinu.

Domašinec, 05.10.2010.

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/10-01/94
Urbroj: 2109/4-10-01
Domašinec, 23.09.2010.

Na temelju članka 25. Statuta Općine Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj: 03/09) i članka 66. stavak 1. i 2. Poslovnika Općinskog vijeća Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/10.),


SAZIVAM

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec, za
PONEDJELJAK 27.09.2010. godine u 19:30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Domašinec

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
 2. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec (materijal i obrazloženje u privitku),
 3. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
 4. Aktualni sat.
  • općinskog načelnika Općine Domašinec,
  • zamjenicu općinskog načelnika Općine Domašinec,
  • novinare.
 5. Na sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec pozivam:

  S poštovanjem,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA DOMAŠINEC
Dragutin Furdi v.r.