POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O PRIJEDLOGU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DOMAŠINEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O PRIJEDLOGU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DOMAŠINEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
RAZLOZI DONOŠENJA AKTA Razlog donošenja PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DOMAŠINEC  ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE je izbjegavanje i smanjenje generiranja otpada te izbjegavanje i smanjenje njegovih opasnih osobina
STVARATELJ DOKUMENTA GKP PRE-KOM d.o.o.
TIJELO KOJE PROVODI SAVJETOVANJE Upravni odjel za gospodarstvo i financije
CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s prijedlogom PLANA GOSPODARENJA OTPADOM  OPĆINE DOMAŠINEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.
ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA od 31.10.2017  do 30.11.2017. godine.
ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Općine Domašinec, Jedinstveni upravni odjel, Martina Pušteka 9, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DOMAŠINEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE ili se dostavljaju elektroničkom poštom na e-mail: info@opcina-domasinec.hr
Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13. i 85/15.) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

ODRŽANE DVIJE AKCIJE SAKUPLJANJA OTPADA

U mjesecu kolovozu na području Općine Domašinec održane su dvije akcije sakupljanja električnog i elektroničkog otpada, tekstila i guma.

Akcije su organizirane u suradnji sa ovlaštenim sakupljačima tih vrsta otpada: za EE otpad obrt Duma Elektronika iz Varaždina, za gume tvrtka Gummimpeks iz Varaždina a za tekstil Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca. Akcija su održane subotom i to 19. kolovoza u Domašincu na prostoru iza Doma kulture a 26. kolovoza u Turčišću ispred Društvenog doma u vremenu od 07,30 do 11,00 sati.  .

 

Odaziv mještana bio je jako dobar što pokazuju i brojke o sakupljenim količinama otpada:

 

Domašinec : EE otpad – 3300 kg

Gume – 2210 kg

Tekstil – 1200 kg

 

Turčišće :     EE otpad – 600 kg

Tekstil – 600 kg

 

Održane akcije su edukativnog i ekološkog karaktera i služe  za informiranje mještana o načinima odvajanja otpada a samim time ispunjava se i članak 39. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13) prema kojemu jedinice lokalne samouprave imaju obvezu provođenja izobrazno informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom. Akcije ovog tipa održavat će se i dalje a sve u svrhu podizanja ekološke svijesti mještana.

 

 

Referent – Komunalni redar

Tomica Ciceli