JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Odluke o prodaji i utvrđivanju početne cijene građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Domašinec – Turčišće,Klasa: 944-18/12-01/02, Urbroj: 2109/4-12-01-01 od 16.03.2012. godine, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Domašinec, Općinski načelnik Općine Domašinec, raspisuje

JAVNO NADMETANJE
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec

1. PREDMETOM PRODAJE je zemljište upisano u z.k.ul.br.1200 k.o. Turčišće s brojevima čestica i
početnom cijenom m2 kako slijedi:

 

JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnih prostora u Poslovnom centru Domašinec, ulica Katarine Zrinski 1

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne  novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09) i Odluke o prodaji poslovnih prostora u Poslovnom centru Domašinec, ulica
Katarine Zrinski 1, Domašinec., Klasa: 372-01/12-01/01, Urbroj: 2109/4-12-01-01, od
16.03.2012. godine, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Domašinec, Općinski načelnik
Općine Domašinec, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju poslovnih prostora u Poslovnom centru Domašinec, ulica Katarine Zrinski 1

1. PREDMET PRODAJE I OSNOVNI PODACI O NEKRETNI:
Predmet prodaje su poslovni prostor u Poslovnom centru Domašinec, ulica Katarine zrinski
1., Domašinec
Katastarska općina: Domašinec
Broj z.k.uloška: 3157
Broj gruntovne čestice: 2389/1/1/1/30/2 – poslovno stambena zgrada od 238 čhv
Poslovni prostori izgrađeni su u “roh-bau” sistemu, te se kao takvi izlažu javnom
natječaju.
Svaki poslovni prostor ima mogućnost priključka na struju (pripadajuća el. snaga od 2
KW), izveden priključak vode, izveden priključak plina, te odvodnju iz sanitarnih prostora.
Razliku el. snage (potrebnu) kupac ugovara s distributerom i plaća distributeru.
Kupac je distributeru plina dužan platiti naknadu za priključenje plina.
Svaki od poslovnih prostora kupac (vlasnik) može prenamijeniti u stambeni prostor.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnih prostora u Poslovnom centru Domašinec, ulica Katarine Zrinski 1