20. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

POZIV_20_SJEDNICA_VIJECA – Preuzmite u PDF dokumentu

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/11-01/23
Urbroj: 2109/4-11-01-01
Domašinec, 19.12.2011.

Na temelju članka 25. Statuta Općine Domašinec  (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj: 03/09) i članka 66. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća  Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/10.), 

S A Z I V A M

 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec, za

 PETAK 23.12.2011. godine u 18:00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Domašinec

 

DNEVNI RED:

  

1. Donošenje Zaključka o Izvješću o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Domašinec za 2010. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
2. a) Donošenje 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Domašinec za 2011. godinu(materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
b) Donošenje 2. Izmjena i dopuna Plana nabave (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
c) Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2011. godini (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
d) Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Domašinec za 2011. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
e) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2011. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
f) Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Općine Domašinec za 2011. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
3. a) Donošenje Proračuna Općine Domašinec za 2012. godinu i Projekcije Proračuna za 2013. i 2014. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
b) Donošenje Plana razvojnih programa za razdoblje 2012. do 2014. godine (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
c) Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Domašinec za 2012. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
d) Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2012. godini (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
e) Donošenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Domašinec za 2012. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
f) Donošenje Programa javnih potreba u športu na području Općine Domašinec za 2012. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
g) Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2012. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
4. Donošenje Odluke o tužbi protiv HT d.d. Savska cesta 32, Zagreb (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
5. Donošenje Zaključka o imenovanju osobe (mrtvozornika) za utvrđivanje nastupa smrti (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
6. Donošenje Zaključka vezanog uz prigovor na primjedbu OPG-a Peršak Slaven, Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici, utvrđivanje Zaključka na sjednici),
7. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Općine Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),NAPOMENA: Vijećnici mogu izvršiti uvid u Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja svakog radnog dana od 7 do 15 sati, sve do početka 20. sjednice Općinskog vijeća, 
8. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Domašinec za 2012. godinu,Materijal će vijećnici primiti na kućnu adresu naknadno. 
9. Aktualni sat.

 

 

Na sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec pozivam:

 • općinskog načelnika Općine Domašinec,
 • zamjenicu općinskog načelnika Općine Domašinec,
 • novinare.

 

 

S poštovanjem,

 PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA DOMAŠINEC                                                                                        Dragutin Furdi v.r.

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/11-01/02
Urbroj: 2109/4-11-01-01
Domašinec, 11.03.2011.Na temelju članka 25. Statuta Općine Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj: 03/09) i članka 66. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/10.),


SAZIVAM

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec, za
PETAK 21.10.2011. godine u 18:00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Domašinec

DNEVNI RED:

1. a) Donošenje 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Domašinec za 2011. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

b) Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

2. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za k.o. Domašinec i Turčišće (materijal i obrazloženje u privitku),

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadama troškova članova predstavničkog tijela, radnih tijela i zaposlenika Općine Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici. Privitak: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke i Odluka iz 2006. godine),

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

5. Donošenje Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

6. Rasprava o Sporazumu o preuzimanju otpada – odlagalište Piškornica d.o.o. (prijedlog Sporazuma u privitku, odluka na sjednici nakon rasprave),

7. Aktualni sat.

Na sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec pozivam:

 • općinskog načelnika Općine Domašinec,
 • zamjenicu općinskog načelnika Općine Domašinec,
 • novinare.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA DOMAŠINEC
Dragutin Furdi v.r.

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/11-01/02
Urbroj: 2109/4-11-01-01
Domašinec, 11.03.2011. 

Na temelju članka 25. Statuta Općine Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj: 03/09) i članka 66. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/10.),


SAZIVAM

15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec, za
ČETVRTAK 17.03.2011. godine u 18:30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Domašinec

DNEVNI RED:
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2010. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

2. Donošenje Odluke o namjeni proračunskog viška iz 2010. godine (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

3. Izvješća o izvršenju programa:
a) Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

b) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Domašinec za 2010. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Domašinec za 2010. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2010. godinu (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poslovnih i stambenog prostora u Poslovnom centru Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

5. Donošenje Odluke o stjecanju nekretnina darovanjem (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

6. Donošenje odluke o prijenosu privatne nekretnine na ime vlasnika (materijal u privitku, dodatno obrazloženje na sjednici),

7. Donošenje Odluka o prodaji zemljišta:
a) Donošenje Odluke o prodaji zemljišta gruntovna čestica br. 2390/14/1/1/27/1/1/2 i 2390/14/1/1/27/2/2 (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

b) Donošenje Odluke o prodaji zemljišta gruntovna čestica br. 2390/14/1/1/21 (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),

8. Aktualni sat.

Na sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec pozivam:

 • općinskog načelnika Općine Domašinec,
 • zamjenicu općinskog načelnika Općine Domašinec,
 • novinare.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA DOMAŠINEC
Dragutin Furdi v.r.

 

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/10-01/94
Urbroj: 2109/4-10-01
Domašinec, 23.09.2010.

Na temelju članka 25. Statuta Općine Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj: 03/09) i članka 66. stavak 1. i 2. Poslovnika Općinskog vijeća Domašinec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/10.),


SAZIVAM

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec, za
PONEDJELJAK 27.09.2010. godine u 19:30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Domašinec

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
 2. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec (materijal i obrazloženje u privitku),
 3. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Domašinec (materijal u privitku, obrazloženje na sjednici),
 4. Aktualni sat.
  • općinskog načelnika Općine Domašinec,
  • zamjenicu općinskog načelnika Općine Domašinec,
  • novinare.
 5. Na sjednicu Općinskog vijeća Općine Domašinec pozivam:

  S poštovanjem,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA DOMAŠINEC
Dragutin Furdi v.r.